Veebilehe kasutamise tingimused

Veebilehe www.indesit.ee (edaspidi "Veebileht") sisu, sealhulgas andmed, pildid, joonised ja muu sisu, on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seaduste ja lepingutega ning muude intellektuaalse omandi kaitse seadustega.
Käesoleva Veebilehe sisu on Whirlpool Eesti OÜ (registrikood 10221021, aadress: Türi 10c, 11313 Tallinn, edaspidi "Ettevõte") omand. Veebilehe sisu ei tohi täielikult või osaliselt kopeerida, edastada, paljundada, üles laadida, avaldada ja/või levitada mitte mingil moel ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta. Veebilehe sisu võib salvestada või sellest väljatrükke teha ainult isiklikuks otstarbeks.
Kaubamärgid ja logod Veebilehel on Ettevõtte omand või Ettevõttele litsenseeritud. Neid ei tohi kasutada ega reprodutseerida ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Ettevõte ei võta vastutust kolmandate isikute poolt loodud või avaldatud materjalide kohta, millele viitavad Veebilehe lingid. Isikud, kes otsustavad külastada Veebilehte, teevad seda omal riisikol ja võtavad kohustuse võtta kõik vajalikud meetmed viiruste tõrjeks. Viited teistele veebilehtedele ei tähenda, et Ettevõte on mingil moel seotud isikutega, mis pakuvad teenuseid nendel veebilehtedel.

Kõiki Veebilehele saadetud materjale ja/või infot, näiteks e-posti või veebi kaudu, loetakse mittekonfidentsiaalseks. Ettevõttel ei ole mingit privaatsuskohustust seoses sellise materjaliga. Lisaks nõustub materjali ja/või info saatja, et Ettevõte võib vabalt kasutada ja avaldada kolmandatele isikutele selle materjali sisu. Nimetatud materjali saatja tagab, et selle sisu on avaldatav ning välistab mis tahes tegevuse kolmandate isikute poolt Ettevõtte suhtes seoses sellise materjali ja/või info edastamisega.

Käesolev Veebileht võimaldab üldsuse ulatusliku juurdepääsu teabele Ettevõtte algatuste ja tegevuste kohta. See teave on suunatud ka professionaalsele auditooriumile (näiteks analüütikud, ajakirjanikud, investorid jne). Ettevõte teeb kõik endast oleneva tagamaks, et Veebilehel esitatud teave oleks täpne ja ajakohane. Siiski pole välistatud juhuslike vigade esinemine, mis korrigeeritakse peale avastamist niipea kui võimalik.